lördag 8 december 2018

Allt är inte guld som glimmar, Utbildningsdag för verklighetens barn.

Då har utbildningsdagen i Göteborg avlöpt till största belåtenhet


Och syskonen har har fått en inblick i att folk har olika livsbetingelser och att det finns både för och nackdelar med att ha deras privilegierade, mycket skyddade och trygga uppväxt. Samtidigt som de med lätthet kan ta del av den spänning och utmaning som nästan helt saknas på Orust.

Instant Fame!


fredag 7 december 2018

Ett samhällskontrakt i upplösning!

Idag kl 07:50, ungefär samtidigt som jag passerade Centralstationen/Nordstan i Göteborg så kastade några idioter en handgranat mot en restaurang i Centrala Göteborg ...
I helgen kommer vår tvåbarnsfamilj att bevista Göteborgs Centrala delar, min mycket timide hustru föreslog att vi skulle ta med de ballistiska skyddsvästarna, för säkerhets skull ... sedan föreslog hon något som inte går att skriva i denna blogg, men som innebär att man säkrar ett 100%-igt totalt övertag i varje situation som kan uppträda, men inte är i nivå med hur jag uppfattar vad som är motiverat  .. gud hjälpe oss om så blir fallet.

måndag 3 december 2018

Ett kommunalt dilemma.

Mot bakgrund av att Orust kommun både berömmer sig vara "bäst" utifrån en partsinlaga från en kommunal facklig organisation (som hävdar att kommunen/arbetsgivaren är "Bästa skolkommun"), samtidigt som en annan typisk kommunal facklig organisation, Kommunals medlemmar går ut på gator och torg för att demonstrerar mot hur de blir behandlade av denna "Bästa arbetsgivare", kan man som MEDborgare fundera ...

Klicka på bilden för att läsa artikeln i Veckans Affärer i sin helhet.
Enligt en artikel i Veckans Affärer framkommer att den arbetsgivare som inte vårdar sina talanger kommer att få "illojala kravmaskiner" på halsen ... något som redan ha hänt många anställda inom den kommunala skolan .... om man får tro aktuell press ... 

söndag 2 december 2018

En stor förlust att den folkliga humoristiska oppositionen uteblir ...

Vi OrustMEDborgare nås idag av den tråkiga nyheten att Orustrevyn 2019, "Öppna Dörrar", som traditionsenligt skulle ägt rum i Stenshult föreningslokal, ställs in på grund av sjukdom ...

Kan som trogen Orustrevy anhängare, notera att det även förra året i sista stund inträffade sjukdom i ensemblen, något man då lyckades fixa med att befintliga skådespelare täckte upp. Dubbelt synd, då små fåglar viskat i mitt öra att man i år, återigen hade lyckats locka till sig nya unga skådespelare. 


Man talar ibland om "Politisk förkylning", en epidemi som drabbat och allt jämnt drabbar Orust hårt, så visst är det något Sjukt på Orust, men då i de politiska korridorerna och INTE i Civilsamhället ;-)


lördag 1 december 2018

Heltidsprojektet, Ett ideologiskt torr kok!

Detta Socialdemokratiska och ideologiskt motiverade symbolprojekt som offrar människorna som arbetar inom vården, har mött hårt motstånd från de som arbetar inom den kommunala omsorgen.

Vi MEDborgare nås nu regelbundet av allt tydligare tecken på förfallet bland de personer som gjort "politik" till en karriär och därför krampaktigt försöker hålla sig kvar vid köttgrytorna, då de nästan undantagslöst skulle få betydligt sämre förmåner om de tvingades återgå till sina verkliga jobb.
Så frågan är, varför offrar Socialdemokraterna sina egna "Förmodade kärnväljare" för att prestigefullt försvara sin egen feltolkning av vart framtiden ligger?

Klicka på bilden för att läsa hela artikel i Bohusläningen

Så här inleder den frustrerade insändaren sitt inlägg i tidningen Bohusläningen "Tack för att ni har omöjliggjort mitt val av heltid natt, tack för att jag får valet att gå ner från 85 procent till 80 procent natt för att orka med, och får då också gå ner i lön, men kommer att få komma till mitt älskade arbete fler arbetstillfällen. Tack för att jag slipper välja mellan arbetet eller familjen, det blir automatiskt arbetet. Tack för att jag får jobba varannan helg."

Undrar hur mycket lättare det blir att rekrytera folk till vårdyrken nu när, nattpersonalen har fått nio timmars pass istället för tio. Vilket ger två extra nätter på en åttaveckorsperiod. Fler arbetspass men samma lön. Och dessutom så blir det inte billigare utan dyrare för skattebetalarna!

fredag 23 november 2018

Tyvärr frodas mobbing & näthat bland Orust skolelever men de oskyldiga drabbas!

Det är inte bara dåliga betyg i högstadiet på Orust som är problematiska utan det finns ännu en katastrofal utveckling som ingen politiker vill ta ansvar för, nämligen att man verkar totalt glömt bort det man var så bra på för sisådär 17-18 år sedan.

Efter att Henån skola valsat runt i tidningar och TV på grund av omfattande mobbing så blev skolan väldigt duktiga på att stävja minsta tecken på mobbning, vilket bland annat resulterade i att flera elever blev avstängda och fick söka sig till andra skolor.

Det var stundom granska hårda tag, när mobbarna omedelbart plockades in till enskilda intervjuer (förhör) om vad som förevarit och sedan omedelbart beslut om åtgärder. Inte som idag, när alla barn drabbas av omkastningar i sina scheman, bara för att några föräldrar inte har uppfostrat sina barn.

Då var näthat ett okänt fenomen, men kanske är det snart dags att damma av de gamla löpsedlarna om "Mobbingskolan på Orust" om inte något görs.
Så OrustMedborgaren vill uppmärksamma alla föräldrar på att DU nu kan försäkra dig och ditt barn mot nätmobbing "Gratis" upp till 18 års ålder!
Klicka på bilden för att läsa mer och försäkra ditt barn.
fredag 9 november 2018

15 minutes of fame in front of a live audience!

Show Dance uppvisning och danskurs avslutning på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.
Klicka på "PATTIS AKADEMI", loggan för att göra ett besök. 


Vi föräldrar tackar "Patti" för att du tagit så väl hand om våra barn.
Ett gäng "glada skelett" dansar inför en entusiastisk publik på 250 personer. 


torsdag 8 november 2018

Om Orust var näst bästa skolkommun, varför lyckas då inte eleverna?

Bästa Skolkommun, enligt lärarförbundet, fokuserar inte på eleven och elevens väl utan på medlemmen/personalen! Hur kan det annars komma sig att eleverna på Orust uppvisar sådana katastrofala resultat i årskurs 7 - 9?

De 13 kriterierna ... enligt TCO:s Lärarförbund

1. Resurser till undervisningen

Baserat på statistik från SCB. Vi har vägt samman två mått: kostnaden exklusive lokaler per inskrivet barn i förskola och det integrerade måttet, som består av kostnaden för förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi exklusive lokaler och inventarier per elev i grundskolan och förskoleklass. Uppgifterna omfattar endast elever i kommunala skolor.

Anledningen till att vi använder det integrerade måttet är att många kommuner har svårt att särskilja vilka kostnader som hör till vilken verksamhet. Systemet blir därigenom mer rättvist än om vi hade valt att använda de enskilda måtten för de olika skolformerna.

Värdet för respektive delkriterium/mått rangordnades i decilgrupper (från 1 10). Dessa rangordningssiffror summerades samtidigt som de viktades där rangordningssiffran det integrerade måttet gavs vikten 13 och förskolan gavs vikten 5. Anledningen till att vi valde 13 som vikt för det nya integrerade måttet är att det motsvarar de tidigare vikterna om 9 för grundskolan, 1 för förskoleklassen och 3 för fritidshemmet. Därefter rangordnades den sammanlagda poängsumman från 1 till 290.

2. Andel pedagogiskt utbildade lärare

Baserat på officiell statistik från Skolverket.
Vi har vägt samman fyra mått: andelen årsarbetare i kommunal förskola med pedagogisk högskoleexamen, andelen årsarbetare i kommunal förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen, andelen lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunala fritidshem.
Viktningen har gjorts så att förskola har vikten 5, förskoleklass har vikten 1,
grundskolan har vikten 9 och fritidshem har vikten 4.

3. Lärartäthet

Baserat på officiell statistik från Skolverket. (Jämförelsetal)
Vi har vägt samman fyra mått: antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen i kommunal förskola, antal elever per lärare (heltidstjänst) i förskoleklass, antal elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola inklusive undervisning i modersmål och Svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i kommunala fritidshem. Viktningen har gjorts så att förskola har vikten 5, förskoleklass har vikten 1, grundskolan har vikten 9 och fritidshem har vikten 4.

4. Friska lärare

Underlag rörande Lärarförbundets medlemmar hämtat ur partsgemensam statistik över sjukskrivningar. Vi har vägt samman två mått: andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2017 var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer och förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna 2016 och 2017.

Procenttalet för de två delmåtten rangordnades i decilgrupper (från 1-10). Dessa rangordningssiffror summerades samtidigt som de viktades där rangordningssiffran för andelen sjukskrivna multiplicerades med 4 och för förändringen med 1.
Därefter rangordnades poängsumman från 1 till 290.

5. Lärarlöner

Utdrag ur Lärarförbundets lönestatistik, baserat på partsgemensam statistik, avseende löner för medlemmar som arbetar i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statistiken är den senaste, daterad november 2017. Vi har använt medellönen för fem olika lärarkategorier: grundskollärare 1-7 och 4-9, lärare i praktiskt/estetiska ämnen, förskollärare och fritidspedagoger. För att premiera kommuner som har valt att satsa på sina lärare har även löneökningstakten för identiska individer under de senaste fem åren använts. För att även premiera kommuner med stor lönespridning rankas kommunerna dessutom utifrån detta mått.

Medellönen för respektive kommun och lärarkategori och löneökningen för varje kommun under de gångna fem åren rangordnades i decilgrupper (från 1-10). För grundskolan beräknades en medellön viktat efter de olika lärarkategoriernas andel av grundskolans lärare. Rangordningssiffrorna för förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare summerades samtidigt som de viktades där rangordningssiffran för grundskolan multiplicerades med 9, förskolans med 6 (detta eftersom majoriteten av lärarna i förskoleklass är förskollärare) och fritidshemmets med 3. Det får till följd att grundskollärarnas löner väger tyngre än övriga lärarkategoriers.
Löneökningstakten gavs samma vikt, 9, som grundskolan.

Lönespridningen mäts som skillnaden mellan P50 och P90 för fem olika lärarkategorier. Lönespridningen rangordnades i decilgrupper (från 1-10). Därefter rangordnades kommunernas sammanlagda poängsumma från 1 till 290.

6. Kommunen som avtalspart

Baseras på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar rörande kommunens förmåga att leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen.

Enkätundersökningen genomfördes under våren 2018 och 264 lokalavdelningar svarade. Frågorna handlar om lokalavdelningens syn på kommunens respekt för den professionella friheten för lärare och skolledare och på de förutsättningar som lärare ges av kommunen.

Svaren avges enligt en poängskala mellan 1-5 där poängen sedan adderades. Efter den sammanlagda poängsumman rangordnas kommunerna från 1-290. För kommuner vars lokalavdelningar inte svarat ges rangordningsvärdet 290.

7. Andel barn i förskola

Baserat på officiell statistik från Skolverket.
Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån andelen barn med plats i förskola.

8. Genomsnittligt meritvärde åk. 9

Baserat på officiell statistik från Skolverket.
Genomsnittligt meritvärde i åk. 9 för samtliga elever i grundskolan vårterminen 2017. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån det genomsnittliga meritvärdet.

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som har läst moderna språk som språkval (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det gällande betygssystemet.

9. Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar, Likvärdighetsindex.

Faktiskt genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 vårterminen 2017 (se kriterium 8) jämförs med förväntat genomsnittligt meritvärde enligt Lärarförbundets modellberäkningar. De bakgrundsfaktorer som Lärarförbundet tagit hänsyn till är
andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren
fördelningen pojkar/flickor
föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå

Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån differensen mellan faktiskt genomsnittligt meritvärde och förväntat genomsnittligt meritvärde.

10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.

Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 vårterminen 2017.
Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån andel elever som är godkända i alla ämnen.

11. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 justerat efter förutsättningar, Likvärdighetsindex.

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Faktisk andel elever i åk 9 som är godkända i alla ämnen jämförs med förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen enligt Lärarförbundets modellberäkningar. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån differensen mellan faktisk andel elever med godkänt i alla ämnen och förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen.

12. Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år

Baserat på officiell statistik från Skolverket, Jämförelsetal. Andel av elever, exklusive elever på introduktionsprogram, som gick i år 1 i gymnasieskolan den 15 oktober 2014 och som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2013 och som fick slutbetyg från program/IB-linjen läsåret 2016/17 eller tidigare. Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter andelen i procent som fullföljt gymnasieutbildningen inom 3 år.

13. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier

Baserat på officiell statistik från Skolverket, Jämförelsetal. Andel av elever, exklusive elever på introduktionsprogram, som gick i år 1 i gymnasieskolan den 15 oktober 2014 och som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2013 och som fick slutbetyg från program/IB-linjen läsåret 2016/17 eller tidigare. Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter andelen i procent som fullföljt gymnasieutbildningen inom 3 år.

Baserat på statistik från Skolverket. Andel av kommunens invånare, födda 1997, som har grundläggande behörighet till högskolestudier. Uppgifterna avser personer som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter hur hög andel av de tjugoåriga invånarna som har grundläggande behörighet för högskolestudier.

Grundläggande högskolebehörighet har den som i slutbetyg har lägst betyget godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.

Kommuner som har en hög andel unga som lämnar kommunen omedelbart efter sin gymnasieutbildning och som folkbokför sig i den nya kommunen senast 1 november samma år missgynnas i detta kriterium.

onsdag 31 oktober 2018

För många Hövdingar och för få Indianer!

OrustMEDborgaren vill egentligen omedelbart stoppa ALLT slöseri med MEDborgarnas pengar, alltså "Skatteslöseriet".
Vi välkomnar därför alla tecken, även de mycket mycket små, på att Stat-, Region/Landsting och Kommun, hörsammat och strävar åt samma håll som oss. Redan INNAN den "nattgamla" ny politiska majoriteten bestående av S+M+L och det lokala partiet "Folkviljan" lämnat in sin budget för 2019, med plan för 2020-2021, så nås vi av budskapet att Kommunchefen på Orust sagt upp sig och därför endast har sex månader kvar att arbeta för att verkställa den politiska majoritetens vilja, någon gång sent i april 2019, så löper uppsägningstiden ut och en ny kommunchef tillträder ...
Vi önskar Jan Eriksson lycka till i det han tar sig för framöver.

Hoppas bara att de som författar anställningsavtalet för den nya kommunchefen är mer kompetenta än de som författat det tidigare ... (!)
Och att man avkräver den avgående kommunchefen arbete så länge man betalar ut lön.

Måste vara väldigt tydlig här, för INGEN ifrågasätter väl att vi behöver de som arbetar med den direkta produktionen av offentligt finansierade välfärdstjänster i kommunen, tvärt om.
Det tuffa besparingskrav, på i runda tal fem (5) miljoner som ställts, är på det icke produktiva området, d.v.s. på byråkratin, något som Vi i Medborgerlig Samling ger tummen upp för!

Det behövs MÅNGA MÅNGA fler Indianer och MYCKET MYCKET få Hövdingar. Fokus måste vara att ge MEDborgarna Världens Bästa Välfärd i utbyte mot att de faktiskt betalar en av världens högsta skatter ..

onsdag 24 oktober 2018

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 13, Egen Kraft kräver vattentät plan!

Få samtalsämnen verkar idag vara så allmänt gångbara att de funkar och intresserar exakt vem som helst, utom "Hur blir du självförsörjande och energioberoende?", intresset och nyfikenheten är stor!
Men som vanligt är varken tekniken eller affären "enkel" om du vill använda den till din fördel och då är en riktigt smart styrning där du själv väljer HUR, NÄR och OM du vill använda/lagra/sälja energin!

Klicka på bilden och besök KraftWerk1!


Klicka på bilden och besök KraftWerk2
fredag 19 oktober 2018

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 12, "Miljöångest är omodernt & det blir inte bättre än så här".

Många, även i våra Nordiska grannländer, har visat ett stort intresse för information som inte bygger på destruktiv och missriktad miljöångest eller andra totalt ointressanta perspektiv.

Då är det dags för det tolfte receptet i Ingenjörens kokbok för energioberoende. Du som bor i Sverige och funderar på att investera i en egen anläggning för mikroproduktion av solel bör göra slag i saken NU, för det blir INTE bättre villkor efter den 31:a december 2019.

Men först låt oss backa tillbaka i tiden och klargöra lite fakta!
Att producera minst lika mycket som man förbrukar = att vara självförsörjande är bra, men står ibland i motsatt till en specialisering, där några mycket storskaliga producenter försörjer alla konsumenterna. Något som minskar sårbarheten och ger bästa utnyttjande av vår gemensamma infrastruktur.


onsdag 17 oktober 2018

Är demokratin på dekis i Orust kommun?

Vad händer egentligen i det politiska system som vi Svenskar lite naivt tror är transparent och inte behöver övervakas av en författningsdomstol, så som är fallet i nästan hela övriga Västvärlden ...

En liberal vän till mig, för övrigt Orust näst största politiska (borgerliga) bloggare och Orust absolut största/bästa blogg som drivs av Fyrbenta blondiner ;-) har i sitt senaste inlägg lyft några allvarliga frågeställningar om hur det egentligen står till med demokratin på Orust ...

  

måndag 15 oktober 2018

Noll koll, kokosboll !

Uppdatering 20181019 ... I morse klockan 07:15 så hade samma älgko med kalvar, som tidigare skrämt joggare/flanerare på flykt även ockuperat vår villaträdgård och vägrade släppa iväg hustrun till jobbet ... Det räckte med det minsta blyhaglet för att skrämma iväg älgkossan med familj ...

Men det är bara en tidsfråga innan det uppstår en Nödsituation, d.v.s att den ilskna älgkon försöker sig på att faktiskt angripa en person, hund, etc ... och då räcker det inte med ett litet lätt blyhagel och en liten brännande snärt på rumpan, för att freda sig ...


"Skyddsjakt är en benämning på jakt som bedrivs för att förebygga skador på mänskliga intressen som har uppkommit av vilda djur.

Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne jagas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Några exempel från Sverige: Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kan besluta om skyddsjakt om viltbeståndets storlek innebär att det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller viltskador.

Den som har jakträtt får (utan beslut enligt ovan) bedriva skyddsjakt på vissa djurarter som anges i Jaktförordningen när det är nödvändigt för att förebygga skador. För flera arter är sådan skyddsjakt endast tillåten en del av året. För andra arter, till exempel råttor och vildkanin samt vissa måsfåglar vid flygplatser är skyddsjakt tillåten hela året.
Också den som har gård, trädgård eller handelsträdgård men saknar jakträtt får bedriva skyddsjakt."

Var är älgen under älgjakten? - Svar: Hemma hos dig och dina grannar!
Och var är älgjägaren när man som bäst behöver en? - Svar: Ingen aning, hemma och sover ;-)


Så vad är det mer som händer när du tittar bort/sover eller helt enkelt inte är uppmärksam ..?

torsdag 11 oktober 2018

Följ skammens kommunfullmäktige på Orust

Uppdatering 20181013: Nu skakar det betänkligt i lokalpolitiken, många MEDborgare är minst sagt upprörda ...
Orust kommunpolitiker är alltså TOTALT visionslösa och satsar alltså BARA på sina egna arvoden (cirka 1 miljon extra)! Inte undra på att allt fler tar avstånd från detta oetiska/egennyttiga agerande ... som lokal representant för en folklig rörelse MOT just denna form av medborgarfientligt agerande (Medborgerlig Samling) kan man fundera över hur länge vanligt folk skall låta detta maktmissbruk fortgå, från människor som helt enkelt saknar moralisk kompass och inte är så intresserade av att leverera "MEDborgarnytta" framför "Politikernytta"...
Nedan Lördagens artikel i Lokaltidningen STO på samma ämne:

tisdag 9 oktober 2018

Orust kommun säljer ut sina misstag på Blocket ....

Ett helt lysande initiativ från en bedagad kommun, att sälja ut sina felinvesteringar på Blocket ..

Vi MEDborgare ser med spänning fram emot alla de kommande annonserna på de hopplösa lokalpolitiker som fattat de huvudlösa besluten som redan kostat MEDborgarna 100-tals bortkastade skattemiljoner ...

Orust kommun har blivit en enda stor loppmarknad ... VEM är beredd att betala en halv miljon kronor för Orust kommuns felinvestering i föråldrad teknik? Vem är beredd att betala för lokalpolitiker med enda vision att hitta egen kravlös försörjning på skattebetalarnas bekostnad?
Klicka på bilden för att komma till annonsen på blocket

För Er som till äventyrs inte har hela historien, så kommer här ett kort sammandrag:
I en kommun som Orust är Utveckling synonymt med "Att bygga ett hus" och de flesta känner ju redan till "Henåns nya Skola", ett i och för sig behövligt byggprojekt, som gick överstyr och har slagit rekord i antal misslyckade beslut, med åtföljande kostnader.

I de projektet så byggdes ett nytt golv, tak och avancerat (oprövat) ventilationssystem med självdrag, som när skolbyggnaden var färdig fick kasseras och ersättas av ännu ett nytt tak, golv och ett vanligt ventilationssystem byggd med beprövad teknik. Nu undrar Ni säkert, "-Hur ända in i hundan kan det bli så"? Jo nu vill det ju sig inte bättre än att på Orust råder ett kunskapsförakt, busschaufförer och "sagotanter" med missriktad miljöhybris kan exempelvis utropa sig till experter.

Så när man ändå höll på att bygga en så fantastisk skolbyggnad, varför då inte lägga några extra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ännu ett missriktat miljöhybrisprojekt och baxa upp några extra ton vattenfyllda solfångare på taket till den angränsande Sporthallen?

Minns inte att det någonsin presenterats varken en ekonomisk kalkyl på investeringen eller någon hållfasthetsberäkning, men så är det väl med kunskapsföraktande drömmare med politiska ambitioner och miljöhybris, då väger fakta och beprövad erfarenhet lätt.

Tidigare artiklar om eländet:
Taket på sporthallen i Henån riskerar att rasa in. Taket är för tungt belastat med solpaneler. Kommer det dessutom ett massivt snöoväder med tung blöt snö kan det gå så illa ...

Sporthallens tak riskerar att rasa

Så egentligen är det helt logiskt att man 2011 beslutar om ett illa genomtänkt "symbolprojekt", så som solfångarna på Sporthallens tak. Det dröjde emellertid inte särskilt länge, innan man upptäckte att det ju inte gick att snöröja taket på vintern, då man inte kunde gå på solfångarnas glasytor.
Erfarna hantverkare som av någon anledning besökte loftet på Sporthallen, slog snart larm om att taket bågnade oroväckande och hela den fasansfulla sanningen uppenbarade sig ..
Pris: 7 miljoner nya/bortkastade skattepengar samt en bortkastad investering i solfångare.

Nedan kan du läsa beslutet från december 2017.
onsdag 26 september 2018

När egennytta är främsta ledstjärna!

Skandal efter skandal skakar det lokala Moderata partiet på Orust. Ledsen för alla Er MEDborgare som i god tro lade Er röst på något som till det yttre verkade vara det solida lokala Borgerliga alternativet ... Nu har Ni fyra år kvar att ta Er en funderare på hur Ni verkligen vill se framtiden på Orust och vem Ni tror kan/vill förverkliga den.
Så då över två månader gamla uppgifter presenteras som en nyhet i Lokaltidningen STO fick vi en första delförklaring på vilken sjukdom det lokala Moderata partiet lider av och likt en algblomning får allt syre att försvinna och orsaka politisk död och elände ...

Klicka på bilden för att läsa artikeln i LokaltidningenSTO
Då artikeln är av stort allmänintresse men endast kan läsas av tidningens abonnenter så kommer här dess innehåll:

"Kommunfullmäktiges ledamot Martha Arnell (M) folkbokförde sig i en annan kommun men fortsatte ändå att lyfta arvode för sina uppdrag på Orust.

Under två månaders tid, från juni till augusti, valde Martha Arnell (M) att folkbokföra sig i Västra Frölunda i Göteborgsregionen. Arnell har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt arvodesberedningen och sitter som vice ordförande i valnämnden. Hon meddelade ingen att hon lämnat kommunen. Hon fortsatte dessutom att lyfta arvode för sina uppdrag.

Enligt kommunallagen avbröts hennes uppdrag i den stund hon folkbokfördes i annan kommun. Lagen är mycket tydlig i detta fall, ett uppdrag upphör genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. En politiker är endast valbar i den kommun denne är folkbokförd. Valbarhetsvillkoren är villkor för rätten att ha uppdraget under mandatperioden. Om någon har blivit obehörig efter valet, tillexempel genom folkbokföring i någon annan kommun, är denne skyldig att avgå så snart de inte längre är behöriga.

På frågan hur en sådan situation normalt hanteras, svarar kommunens jurist Michael Severin.

– Det brukliga är att den som ska flytta anmäler detta till ordförande och presidiet, då kommer det upp som en avsägelse och det måste även göras ett fyllnadsval vid nästa fullmäktigemöte.

Någon sådan avsägelse lämnades inte in. Fullmäktige hade möte den 14 juni och Arnell flyttade enligt folkbokföringen den 6 juni. Under de två månader Martha var skriven i Västra Frölunda fortsatte hon sina politiska uppdrag. Arvodesberedningen hade bland annat möte den 2 augusti, där hon medverkade.

Valnämndens ordförande Ann-Marie Peterson (S) intygar att Martha har varit med och arbetat inför valet.

– Hon har varit mycket frånvarande från nämnden i sommar men hon har någon gång varit med och packat material till de olika valdistrikten. Vid hennes frånvaro har moderaterna inte haft någon representant med i nämnden. Jag kan tycka att det är viktigt ur demokratisk synpunkt att moderaterna har en representant med i valnämnden men så har inte varit fallet.

Någon information om att Martha skrivit sig i annan kommun har inte Ann-Marie fått.

– Jag har inte haft kännedom om att hon flyttat från kommunen.

Under frånvaron har Martha valt att fortsätta lyfta arvode för de arbete hon gjort politiskt.

– Martha har fått utbetalat arvode vid tre tillfällen under perioden, säger Ann-Katrin Otinder, HR chef i kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Kedbäck (MP) har varit i kontakt med Arnell. Det kommer göras ett fyllnadsval för Martha vid kommande fullmäktigemöte.

– Hon blir av med sin plats i kommunfullmäktige och ett fyllnadsval ska göras. Det handlar dock endast om ett par dagar då nya kommunfullmäktige tar vid den 15 oktober och vi har möte fyra dagar tidigare.

Martha Arnell är oförstående och anser att hon inte agerat felaktigt.

– Folkbokföringen har fel. Vissa kriterier ska var uppfyllda för att räknas som avflyttad från kommunen, bland annat att man ska vara stadigvarande på den ort folkbokföringen gäller. Jag har inte lämnat Orust, säger Martha Arnell.

Under sommaren har Martha regelbundet uppsökt läkare i Göteborgsregionen.

– Min tillfälliga flytt var en administrativ åtgärd för att få vård. Den påstådda flytten är en felregistrering från folkbokföringen, en datateknisk sak som slagit ut fel."


Med en sådan (brist) på moral kan man väl göra vad som helst bara för att uppnå någon privat fördel?
Läs även "Varför struntar folkvalda i demokratin, som de har som födkrok?" från 1 juli 2018 här >

fredag 21 september 2018

MEDborgarna tar avstånd från en självgod maktelit med låg självinsikt och kunskap.

Inte undra på att MEDborgarna tar avstånd från en självgod maktelit med stort självförtroende men låg självinsikt och kunskap.
Klicka på bilden för att läsa mer
Så här klär ännu en mycket kompetent MEDborgare, "flygvapenmajoren" det i ord och inga visor ..

Här kan du följa vad som hänt i tidigare inlägg Prestations(befriad)lön i kommunal tappning .... 

onsdag 19 september 2018

Tänkvärt om lokalpress, kompetenskrav och lokaldemokrati!

I lokaltidningenSTO:s webbupplaga på valdagen 9 september kan man läsa att "Överfjord håller koll", så långt rätt och riktigt, men resten av artikel haltar betänkligt ... kanske därför den inte återgivits i papperstidningen ...
Anledningen till besöket på några vallokaler, var att jag vid 10-tiden ringts ut av andra partiers politiker med rättspatos, som konstaterat grava missförhållanden med hur tillgång och exponering av partiets valsedlar på några av vallokalerna.

Till saken hör att efter att Orust Valnämnd räknat rösterna så hade andelen ogiltiga röster ökat 3100% gentemot i valet 2014, något som ändrades betydligt efter att länsstyrelsen räknat samma röster.

Då det, enligt abbonerande politiker kollegor, cirkulerar felaktiga uppgifter om vad personkryss innebär och vilka regler som gäller. För att "kryssa upp sig på valsedeln" måste man ha minst 5% av partiets röster, minst 50 stycken och ett ledigt mandat att ta i anspråk.


tisdag 18 september 2018

Val veckans snackis!

I lokalpressen, kassakön, på torgen samt fik- & matställen sägs ju kommunalvalet på Orust ha skapat både vinnare och förlorare, men låt oss för ett ögonblick betrakta läget just NU, måndag 17 september.

En tanke som borde vara helt osannolik (eller kanske inte), så vekar det tydligt varifrån de nya SD väljarna kommer ifrån? ;-)
En annan tanke är att Socialdemokraterna tappat nästan var tionde väljare (10%) ...
En tredje tanke är att 220 - 167 = 53, vilket betyder att sammanslagningen av kommunens båda lokala missnöjespartier Folkviljan på Orust och Orustpartiet till Folkviljan Orust, har fått 53 röster mer än i valet 2014, alltså 776 röster mot 723 eller en ökning med cirka 7% sedan förra valet.
En fjärde tanke är att Orustmoderaterna gjort ett fullständigt osannolikt bra val, förmodligen på grund av den från centralt Moderat håll upp piskade avgrundsstämningen att om inte ALLA borgerliga förenades i en röst på M, så skulle Social-Ismerna ta över helt.
Nu blev det bara -0,05% och om det är ett fantastiskt resultat får framtiden utvisa.Mot bakgrund av att Medborgerlig Samling på Orust existerade i sitt första kommunalval, med förtryckta valsedlar Torsdag - Söndag (4 dagar).
Inte använde MEDborgarnas pengar, till skillnad från de andra partierna, för att berätta hur bra de är.
Missade (nästan) hela den betydelsefulla förtidsröstningen och utestängdes från samtliga anordnade politiska debatterna/utfrågningarna, etc.

Men ändå ökar vi från noll(0) röster 2014 till tjugotvå(22) röster, alltså enligt matematiken 22/0=  , en oändligt stor ökning (eller åtminstone 22 gånger). Då har vi fyra år på oss att jobba på nästa 22 gångers ökning, ett realistiskt mål om man får tro Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust och deras Veckans fråga ...

måndag 17 september 2018

Förtroendekris mellan MEDborgarna och företrädarna?

Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, frågar idag måndagen den 17 september, "Har du förtroende för dina lokala politiker?" under rubriken Veckans Fråga.Svaren, fram till åtminstone 14:30-tiden på måndag, kan inte annat än tolkas som att det föreligger en förtroendekris mellan MEDborgarna och företrädarna. Hela 92,54% har litet eller inget förtroende.

söndag 16 september 2018

Golf, en materialsport för familjen!

Har i det längsta kämpat emot, men idag förlorade jag mot de viljestarka barnen och hela familjen blev med Golf ... denna formidabla materialsport ... ser inte mycket ut för världen men om en bra klubba kan kosta över 4 000 kronor så blir det ju en hel del med tio klubbor i bagen ...

lördag 15 september 2018

Kommunisterna mer vilse i Pannkakan än vanligt!

Idag var det dags att hämta in valaffischerna och på plus sidan ligger att ALLA faktisk finns kvar.
På minuskontot ligger att det uppenbarligen finns unga människor i lokalsamhället som inte riktigt är en del av sin samtid, eller i värsta fall är offer för en tung indoktrinering.
Helt klart så gillar inte kommunisterna människor som jobbar, men det vet vi ju redan så inte mycket nytt där inte.Men att kommunisterna gått så totalt vilse att man jämställer det utpräglade slöseriet med MEDborgarnas pengar med Rasism, är nog obegripligt för de flesta ....
Och att få någon Kommunist som vågar förklara är nog en fullständig utopi. 

måndag 10 september 2018

Varför genomskådar inte fler de olika Social-ismerna?

Med anledning av det senaste Svenska valet, känns det minst sagt oroväckande att det fortfarande finns så många aningslösa Svenskar som ännu inte genomskådat de olika Social-ismerna och därför fortfarande gör sig till de "nyttiga idioter" som Carl Marx kallade sina inte ont anande supportrar ...
Kan inte tro annat än att denne modige 47-årige Socialliberale TV-Fotograf, Ljussättare/Bildingenjör med rötterna i Masugnsbyn i övre Tornedalen drivs av äkta nyfikenhet och sanningssökande, då han medveten om de negativa effekterna av att säga obehagliga sanningar i "Janteland" och som verksam i mediebranschen, inte minst inom SVT. Han boostar alltså inte direkt sin karriär genom att utnyttja sin yttrandefrihet och publicera "Sektvänstern".Eller som han uttrycker det, då " ... jag inte räknar med att kunna fortsätta i TV-branschen efter att ha lagt ut "Sektvänstern", åtminstone inte alls i samma omfattning som tidigare ..."


Så vad säger då denne modige Socialliberal (alltså närmast att beteckna som Socialdemokrat)?

lördag 8 september 2018

Politisk debatt blev monologer utan frågor.

Idag lördagen den åttonde september har ett av de tre största årliga evenemangen på Orust gått av stapeln, Energi- och miljömässan på Hamntorget i Henån. Som det mesta på Orust, så anordnas den av föreningslivet och lokala företag, men det fanns inslag som helt klart hade bäring på valet imorgon, den nionde september.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.


Av programmet får man intrycket att klockan 11:30 och 13:40 kommer det att ske någon form av politisk debatt mellan "deltagande politiska partierna"?
Men så blev inte fallet, så då undrar man, vem tjänar på en ytlig, grund och obefintlig politisk debatt? Inte MEDborgarna som förväntas välja bland alternativ som triangulerat varandra till oigenkännlighet.
Det var en brokig samling som tog scenen som representanter för, "deltagande politiska partier"
C, M, L, MP, V, S, KD och Folkviljan ... så frågan varför var det endast detta begränsade urval av partier som deltar i kommunalvalet på Orust som skulle utfrågas?

Och varför skickade inte de utvalda partierna sina ledande kandidater?

Men vad som var allra värst var att det bara var en monolog och inte en debatt som arrangerats ... Publiken fick inte heller ställa en enda fråga till de utvalda politiska partierna och deras företrädare ..,

Även om vi här på den Svenska västkusten bor på en plats som skulle kunna vara ett paradis på jorden så gäller ändå de fysikaliska lagarna och när de relativt osäkra energikällorna sol och vindkraft inte kan leverera någon energi, så måste deras nominella kapacitet ersättas av så kallad "balanskraft", vilket idag är antingen storskalig förbränning av fossila bränslen eller vattenkraft.
Den storskaliga Svenska vattenkraften har inneburit lokala miljökatastrofer där den anlagts, hela hembygder/landskap har försvunnit och gjorts till sjöbotten i gigantiska kraftverksdammar men, ingen idé att gråta över den katastrofala lokala miljöförstöring som redan är ett faktum.

Nu när flera länder i vår omgivning blivit helt prisgivna åt energikällor så som storskaliga vind- och solkraftverk (exempelvis Tyskland och Danmark) så står svensk vattenkraft högt i kurs som balanskraft. För varje megawatt vind- eller solkraftverk som byggs så måste man ha en plan för hur man ersätter denna kraft när solen inte skiner eller vinden blåser för lite eller mycket.

Så min fråga till de få utvalda partierna och deras företrädare är:
1) Hur tänker Ni att produktionen och distributionen av billig, miljövänlig elenergi i tillräcklig mängd skall nå industri, kommunikationer och vital samhällsförsörjning?

2) Ni har nu under en halv timme berättat om era drömmar och hur det egentligen borde vara, så vad gör Ni själva, rent konkret av detta i Er vardag? Det är ju väldigt lätt att prata om vad andra skall göra för att din vision skall bli sann, men vad gör DU själv i praktisk handling?

Trotts allt så kan man bara känna sig privilegierad då meningsmotståndare på landet fortfarande kan föra sig och uppträda civiliserat, något som uppenbarligen inte är fallet i exempelvis Göteborg.

torsdag 6 september 2018

Medborgerlig Samling Orust ett starkt alternativ för förändring!

I dagens webbupplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, kan vi läsa följande om Medborgerlig Samling på Orust :
Är du abonnent, klicka på bilden för att läsa hela artikeln, annars läs nedan 

"En av de mer färgstarka moderaterna har valt att gå med i Medborgerlig Samling. Mats Överfjord står som partiets enda namn på listorna till kommunvalet.

Han har bytt parti, Mats Överfjord, som gjort sig känd för att vara en retoriker inom moderaterna på Orust. I augusti 2017 valde Överfjord att lämna alla sina politiska uppdrag för moderaterna. Det efter en tid då det stormat ordentligt inom partiet, dåvarande ordföranden tog time out och det fanns uppenbara sprickor inom partiet. Nu har det lugnat sig inom moderaterna och Överfjord väljer att ta an en ny politisk väg. I dag står han som enda namn för Medborgerlig Samling.

– Jag upptäckte Medborgerlig Samling i somras och kände att det är ett parti med bra värderingar. Byråkratin i landet ökar men produktionen minskar. Medborgerlig Samling är ett parti som på något sätt förenar moderaterna och liberalerna, en politik som jag känner passar mig.

Medborgerlig Samling har ingen lokal förankring, mer än Överfjord, i kommunen. Partier grundar sina tankar om hur samhället bör se ut från två stora idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Medborgerlig Samling (MED) är ett politiskt parti som bildades 2014, då under namnet Borgerlig Framtid (BF). Ett namn på listan men Överfjord försäkrar att det finns fler aktiva i partiet.

– Vi har ett par till som är villiga att arbeta politiskt om vi får mandat i kommunfullmäktige.

Mats har veckorna närmast valet kört en lokal politisk kampanj. Han är fullt medveten om att det är i sista stund som han och partiet profilerar sig.

– Jag vet att det inte är lätt och jag vet att det inte är långt kvar till valet, valkampanjen har varit på grund av tidsnöden något knapphändig.

Medborgerlig Samling är enligt Överfjord en gräsrotsrörelse som växer. Även om partiet inte får något mandat i nuvarande mandatperiod kommer han fortsätta verka för partiet. Medborgerlig samling är ett parti som håller vad det lovar. Partiet menar att demokratin måste återupprättas och att staten måste fokusera på sina kärnuppgifter.

– Partiet är liberalkonservativt och vi vill återinföra sans och måtta i den svenska politiken. demokrati och en sund samhällsutveckling kräver kunniga medborgare och makthavare som lyssnar och fattar långsiktiga kloka beslut.

Överfjord har under den korta tid han kampanjat för partiet fått flera positiva reaktioner från tidigare politikerkollegor. Flera har uttryckt sitt gillande över att denne tidigare moderat, nu ger sig in i politiken igen.

– Många har hört av sig efter jag klev av moderaterna och uttryckt sin förtvivlan över hur det blivit. Jag tror på partiet och att vi får minst ett mandat vid valet."

Artikeln nämner inte att nuvarande tillgängliga lokala kandidater faktiskt är tre (två män och en kvinna), vilket inte är så dåligt för ett parti som bara varit verksam på Orust under några månader. Moderaterna på Orust gick till val med 18 kandidater på listan, men är nu endast 14 kvar ... mycket talar för att antalet Moderata kandidater kommer att sjunka ytterligare till 12 ... 10 stycken. Försvinnande få, mot bakgrund av att Moderaterna mönstrade hela 24 kandidater i kommunalvalet 2014. 

Ett annat parti som i media spås framgång i valet 2018, Sverigedemokraterna har endast åtta kandidater, vilket faktiskt är i magraste laget, ens för dagens fyra mandat.
Kristdemokraterna har med sitt enda mandat idag, en lista med hela nio kandidater.

Om detta inte är tecken på en förtroendekris för partierna i kommunalpolitiken, så vet jag inte vad som är en kris. Förra valet hade Orust hela 4,1 %-enheter blanka röster och gissningsvis så har inte väljarna blivit så mycket nöjdare sedan dess.

Du som vill ha en verklig förändring på lokal, regional och/eller nationell nivå borde ta dig tiden att informera dig om vad Medborgerlig Samling står för:

Här kan du läsa om vårat Idéprogram och andra sakpolitiska program

onsdag 5 september 2018

Bryter Moderaterna i Västra Götaland mot GDPR & åsiktsregistrerar tidigare medlemmar?

Bryter Moderaterna i Västra Götaland mot GDPR och åsiktsregistrerar tidigare medlemmar?
Tanken svindlar, ändå är detta föremål för utredning av Datainspektionen, diarienummer DI-2018-16335.
Om så visar sig vara fallet så är det nutidshistoriens största politiska skandal!

måndag 3 september 2018

Kampanjdagboken 180903

I dag så möttes ALLA Orustbor som besökte Henån Centrum och arbetspendlare som passerade viktiga knutpunkter så som Busstationen i Henån, Svanesunds färjeläge, Vägkorsningen i Varekil, etcetera , etcetra ... av Medborgerlig samlings hoppfulla budskap ...
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek

Tyvärr Orustmoderater, Ni har haft all tid i världen att lösa de problem som Ni själva skapat men fortfarande ber ni om väljarnas mandat in blanco, men förklarar inte hur ni skall kunna lösa alla de problem som Ni orsakat ... ett starkt Medborgerlig Samling kommer att vara garanten för att det Samhällskontrakt som Ni sabbat kommer att återupprättas!

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlek


Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek


Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...