fredag 17 maj 2019

En unik inblick i en 300-årig historia av Svensk rättssäkerhet.

Anna Skarhed, justitiekansler XLIII (43) besöker oss på Göteborg Älvstranden Rotaryklubb, vilket är LI:te högre än instiftaren av ämbetet "Justitiekanslern", kung Karl XII, om skämtet tillåts ...Anna, uppenbart en mycket god berättare som under hela lunchföredraget behöll sitt nedskrivna koncept hoprullat i höger hand, berättade att upprinnelsen till myndigheten Justitiekanslern var att när den enväldige kungen Karl XII år 1713 befann sig som Sultanens fånge i det Osmanska/Ottomanska riket (nuvarande Turkiet) dit han förts efter "kalabaliken i Bender", hade han nåtts av att oordning rådde inom den Svenska administrationen.
Det var Landshövdingarna som blivit för självständiga och nu agerade som feodala furstar, vilket skadade folkets relation till överheten och deras vilja att betala skatt till kronan.
För kungen, som behövde en allmoge som var beredda att finansiera hans planerade fälttåg, var detta oroande nyheter, då han hade varit utomlands i närmare 13 år.

Den Högste Ombudsmannens (JK:s) uppgift var att se till att Landshövdingarna och regionala tjänstemän agerade i enlighet med gällande lagar och i övrigt fullföljde sina uppgifter.

I vaksamhetens tjänst under 350 årSom det står i 1809 års RF:
§ 27 i 1809 års RF: ”Till justitiekansler må konungen nämna en lagfaren, skicklig och oväldig man, som i domarevärf varit nyttjad. Honom såsom konungens högste ombudsman åligge förnämligast att föra eller genom de under honom stälde fiskaler låta föra konungens talan i mål, som röra allmän säkerhet och kronans rätt, samt att, å konungens vägnar, hafva tillsyn öfver rättvisans handhafvande och i sådan egenskap beifra fel, som af domare och embetsmän begångna blifva.”

En angelägen uppgift allt jämnt idag, om man vill bevara ett framgångsrikt folkligt styre framöver.

Intresset var stort och frågorna många till Anna och i församlingen fanns hennes mentor sedan många många år, en stolt medlem i vår klubb.
Då ämbetet upprätthållits av män i 300 år skämtar Anna om att då även den 44:e justitiekanslern är kvinna, så är det kvinnornas tur att besätta ämbetet de kommande 300 åren.

Redaktionens bidrag/anmärkning:
Det finns obekräftade, men lik väl intressanta uppgifter om att Karl XII, som fick mycket stor frihet i Sultanens fångenskap, mer liknande vad vi idag kallar turist-/språk-/studieresor, inspirerades av hur vissa rättssäkerhetsfrågor hanterades i Sultanens land ...?

En ganska tydlig inspirationskälla skulle vara ämbetet Muhtasib i Osmanska riket, en osmansk ”generalinspektör” skulle utses av kungen och förutsattes vara lagfaren (det vill säga ha tjänstgjort som domare). Uppgiften var att upprätthålla en behaglig och artig atmosfär samt att fungera som en marknadsinspektör och se till att handeln på marknaden var hederlig. Uppgiften var inte att kontrollera kvaliteten på de varor som såldes, men muhtasiben skulle ingripa om försäljaren gav felaktiga uppgifter om standardpriset på en viss produkt på marknaden. 
Muhtasiben kontrollerade att vikter och mätinstrument var korrekta samt stansade mynt. 
Skapandet av mynt medförde att ämbetet garanterade värdet på myntets metallhalt. 
Förutom dessa uppgifter hade muhtasiben ansvar för att vägarna i staden var framkomliga. 
En husägare som inte hade tagit hand om sitt hus kunde tvingas att endera riva huset eller reparera det för att de inte skulle rasa ut i gatan. 
Nya hus kontrollerades så att de var säkra och inte inkräktade på stadens vägar.

Faktaruta: -------------------------------------------------------------
Myndigheten Justitiekanslern har mycket gamla anor. Ämbetet inrättades redan år 1713 av Karl XII genom en kansliordning som utfärdades i slottet Timurtasch i nuvarande Turkiet, dit kungen hade förts av den turkiske sultanen efter kalabaliken i Bender. Ämbetet var en del av nyordningen för den centrala ledningen av riksstyrelseärenden och kallades vid denna tid för ”revisionsexpeditionen”. Denna leddes av en ”högste ombudsman” vars uppgifter lades fast i en särskild instruktion. Uppgifterna var att ha ett allmänt inseende över ”huru lagar och författningar efterlevdes och huru varje ämbete fullgjorde sin skyldighet”, en uppgift som Justitiekanslern har ännu i dag, låt vara att den återges i en något modernare språkdräkt. Myndigheten fick sitt nuvarande namn år 1719.En symbol för Justitiekanslerns verksamhet är det heraldiska vapen som finns på myndighetens handlingar m.m. I vapnet återges det lilla riksvapnet flankerat av två tranor. Den ena tranan är försedd med en våg och symboliserar rättvisan. Den andra tranan håller i en sten och är en symbol för vaksamheten – om tranan skulle slumra in tappar den stenen på andra foten och vaknar. Tranorna med sina attribut syftar på Justitiekanslerns uppgift att vaka över att domstolar och andra myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt vad rättvisa och lag kräver. 

söndag 5 maj 2019

Apple Power, energikällan i tiden ;-)

Idag kopplade familjens 10 och 12-åring upp följande Äpple drivna energisystem!

Ja just det en digitalklocka som går på Äppelkraft, ett slags "lågintensiv kärnkraft".

Uppdatering 2019-05-10:Efter drygt 10 dagars drift, börjar "Kärnbränslet" kollapsa betänkligt, så Barn Ingenjörerna beslutar att upparbeta detta i komposten!

fredag 3 maj 2019

Desperationen går före Ideologi, Förnuft och Kärnvärden!

Dagens politiska nyhet, Handslaget mellan Jan Björklund (L) och Jimmy Åkesson (SD), på att de skall göra en gemensam debatturné. Så långt allt gott och väl, inget konstigt med att två etablerade riksdagspartier gör gemensam sak, det har hänt förr....

OM det inte varit för att samma partiledare Jan Björklund (L) alldeles nyss, tillsammans med Annie Lööf partiledare för Centerpartiet (gamla bondeförbundet) bedragit sina egna väljare och tvärtemot alla vallöften gör ett 180 graders lappkast och bli stödparti till de vänsterpartier de förutsätts ha som huvudmotståndare ...

Det uppseendeväckande är att den förmodat Liberale herr Björklund, gör precis det som han tagit som anledning till att förråda sina väljare och alla andra Borgerliga väljare/partier, Talar med herr Jimmy Åkesson (Partiledare för Sverigedemokraterna)!!
Anar att det nya Vänsterpartiet "Liberalerna" tänker att Ändamålet helgar medlen och därför överger sina väljare och sin ideologi, för att nu slutligen till fullo bli ett kollektivistiskt, individfientligt och ICKE frihetligt/liberalt parti.

Vanliga människor, som tror mer på sin egen förmåga än på föråldrade politiker som spelar kvitt eller dubbelt med deras röster & väl och ve, nyper sig i armen och undrar om de drömmer.

Skulle tro att de flesta, före detta Liberala/Borgerliga väljare funderar i termer av vilken Zwamp med hallucinogena effekter som herr Björklund intagit .. (?) Ni före detta Liberala väljare är välkomna till oss i Medborgerlig Samling, ett sant LiberalKonservativt alternativ när förnuftet får råda.

lördag 20 april 2019

Gammal kärlek (& teknik) rostar ALLTID!

Ordspråket lyder "Gammal kärlek rostar aldrig!", huruvida detta är sant eller bara en from förhoppning, kan vi överlämna till SCB:s statistik över ingåendet och avslutandet av äktenskap/gemensam härd.
Gammal teknik Rostar helt visst, om än mycket långsammare än den förmenta Kärleken ;-)

Så NU, för första gången på 30 år (1989-2019), när "Know How", Volt-/Ohm metern och rörverktygen behöver sättas i arbete för att återigen kunna göra något som de flesta tar för givet "spola kallt, friskt grundvatten ur vattenkranen", får vi en liten minimal föraning/övning i vad som väntar 95% av Sveriges befolkning, OM kris & kriget kommer .. men nu endast i form av en liten elektrisk pryl som styrt vattentryckets (max/min) miljontals gånger men nu givit upp ;-)

De flesta Svenska hushållen har inget inflytande över och möjlighet att säkra sin egen basala behov av vatten, elkraft och fordonsdrivmedel.
Så vad gör DU när vattnet inte kommer ur kranen, kyl/frys/spisen slocknar, samt bränsletanken i bilen är tom?

lördag 13 april 2019

Barnentreprenörer och dess motsats?!

Tkidz.se , Teknikklubben för barn (& föräldrar) som vill bli världsbäst på att programmera, umgås med robotar och älskar logik, matematik & teknik, sålde idag Majblommor i Henån.


Utöver våra försäljare av majblommor fanns även den lokala Kristdemokratiska partiföreningen som, dagen till ära kampanjade för den regionala Europaparlament kandidaten, David Lega.

Ett tillfälle till bra samtal med partiets lokala representanter (Lokalföreningens Ordförande självklart undantagen). Man kan tro att just det partiet har en "god relation med den förmenta väderguden", men icke så ... de blev helt bortblåsta då kampanjtältet kastades högt upp i luften och landade 3-5 meter bort, folk i omgivningen skrattade rått och associerade kampanjtältets luftfärd med "löften i vinden" ... men man kan ju också tolka det som om de har "vind i seglen" ;-)
Något som man inte kan beskylla ett Moderat parti i yttersta förfall på alla plan!

lördag 6 april 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 17

Efter publiceringen av "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16" och ett konkret bevis på att det går att "nästan" släcka ut behovet av köpt energi, har jag har fått många och nyfikna frågor OM det verkligen är möjligt att "lillebror" manövrera ut "storebröderna" på energimarknaden, Staten och de stora elnätsbolagen/koncessionshavarna och bli vinnaren i spelet om gratis energi?

Nedan följer bilden av anläggningens Köpt/Såld energi som Elnätsbolaget har för mars månad.Svaret är JA, så här kommer en mycket grov beskrivning:

Förutsättningar:
1) Du har idag, eller kommer att få, ett behov av energi för boende, transporter, etc som inte är försumbart.

2) Du har tillgång en egen fastighet som kan användas för installation av solpaneler för alstrande av elektricitet.

3) Du har en privatekonomi som tillåter investeringar på längre sikt.

Steg 1: Lista dina behov av energi idag, imorgon samt hur du skaffar dig denna energi, till vilken kostnad och hur du ser dina behov 25-30 år framöver.

Steg 2: Sätt dig in i och bilda dig en välgrundad uppfattning om hur du tror att energipriser, samt beskattningen av denna, kommer att utvecklas under de närmaste 25-30 åren.

Steg 3: Analysera dina fakta och fundera över om det du kommit fram till kommer att påverka ditt vardagsliv och i så fall om du behöver ändra din egen strategi för framtiden.

Steg 4: Fatta ett noga övervägt men djärvt beslut!

Steg 5: Implementera ditt beslut och lev med dess konsekvenser!

Några fakta inför ditt beslut:
Just Nu får du en skattefri direktavkastning på ditt investeringsbeslut i Solceller på 30%, vilket innebär att du efter beviljad ansökan, får 3 kronor av varje investerad 10 krona, direkt i handen efter avslutat/redovisat projekt. (Tål en jämförelse med de flesta sparformer/investeringar).

En egen elcertifikatsmätare/rapporteringssystem ryms inom bidragsberättigad investering och är ett måste om du skall klara att parera framtida ändringar av affärsmodeller och skattesystem!

Räkna INTE med att du i längden kommer att göra en god affär på att sälja den el som du producerar, även om det för tillfället är både möjligt och lönsamt OM du tecknar avtal med rätt elhandelsbolag.

Vilka andra "tröga" energilagrande system har du redan (Varmvattenberedare, Golvvärmesystem, ackumulatortankar, bubbelpooler/simbassänger, etc )?
Även större energiförbrukare, så som värmepumpar, kylanläggningar, större kompressorer, etc som du skulle kunna styra till att arbeta endast då du har egen gratis elektricitet?

Missa inte möjligheten att söka investeringsbidrag för ett eget energilager!

Är du trött på att betala nästa 20 kronor för en liter bensin eller diesel, merparten skatt/moms, för att köra till jobbet? (1 liter diesel motsvarar cirka 8-9 kWh, en modern elbil använder 1,1 - 2 kWh/mil).

måndag 1 april 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16

Grattis, till din livs bästa Investering i SolEl, du "Prosument" (jmf. producent + konsument).
Många har i olika forum uttryckt sin glädje över att ha investerat sina pengar i en anläggning som utlovar en viss produktionsförmåga av solel. Men hur DU blir vinnaren på din investering är oklart.

Och det har sin naturliga förklaring i att det är ett ämne som kräver mer detaljkunskap än som finns allmänt tillgänglig på nätet och dessutom så är det inte helt okontroversiellt att resonera i de termer av ekonomiskt oberoende som blir följden av att bli "Prosument" på riktigt.

Låt mig ge ett enkelt exempel:
Vad händer om du, liksom jag designar en anläggning som kommer att göra energin för boende och transporter 100% skattefri och gratis ...

Nedan följer två verkligt exempel:
Nu gäller det bara att håva hem vinsten, även i en situation där elförsäljning är en mycket dålig affär!