torsdag 30 maj 2019

Varför saknar lokalpolitikerna vanligt Civilkurage?

Något är sjukt i ett samhälle där skolanställda (fd. skolanställda), på fritiden vill diskriminera barn för att de kan mer om entreprenörskap än sina lärare!

Tur att omvärlden inte tycker likadant utan fortfarande fattar att belöna de barn som gör de bästa insatserna istället för att kommunicera "lotteri" som framgångskoncept ...

Så när du som förälder sitter och lyssnar på barnens skolavslutning så vet du att skolan inte förmedlar kunskaper för livet utan mer det som passar in i en lagom kultur som inte förbereder ditt barn för verkligheten och framtiden.


måndag 27 maj 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 18

Efter publiceringen av "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 17" har många hört av sig och önskat mer detaljerade beskrivningar om varför, hur och med vilken utrustning KraftWerk Nordhamnens båda aggregat är byggd av, så här kommer den.

Varför en produktionsanläggning för Solel?: Jo den vrider makten ur handen på storebror som överträffar Franska Revolutionen och introduktionen av Ångmaskinen som kraftkälla!
På Orust, Sveriges tredje största riktiga ö, efter Gotland och Öland, den solenergitätaste kommunen i landet (per capita), är vi vana vid en hög nivå av självständighet och självhushållning, inte minst i fråga om energiförsörjning.

Det började med en solentusiast Håkan alias Inka Energi, som höll föredrag, utbildningar och sålde utrustning till självbyggare av solfångare över hela landet på 1990-talet, som nöjd ägare till en av dessa solfångare kändes det naturligt att vända sig till samma installatör för att 2015 installera det första aggregatet KraftWerk Nordhamnen 1. Nu är ju solpanelhårdvaran mer komplicerad än solfångare, både avseende affärsmodell, garantier och teknik så egentligen är ju installatören bara sista länken i en värdekedja, där grossisten/importören dominerar.

Exempel: Om 20 år tycker du att dina paneler är lite tröttare än de borde vara och du vill åberopa effektgarantin, roligt om det då finns en grossist/importör att vända sig till.

Därför valde jag att handla utrustningen från Kraftpojkarna och Solaredge skulle dock aldrig drömma om att överlåta själva systemtänket till en leverantör (vilket är lika korkat som att lita på Microsoft, Apple eller Google:s affärsmodeller).

Allt tyder på att energimarknaden, skattesystemet och själva samhället är i stark omvandling och i slutändan kommer att belöna de prosumenter (producenter/konsumenter) som är oberoende av dessa..
Att investera i en egen energiproduktion kommer att vara en avgörande fördel, om man gör det utifrån sin egen situation och med en egen strategi, annars kommer det att sluta med att DU tar kostnaderna och någon annan vinsten.

Hur då? :
Hela systemet är designat för att INTE onödigtvis interagera med nätbolag som har koncessionen i området, tvärt om, anläggningen skall fungera som ett modernt stelth-system och kunna ändra sin karaktär utåt, utefter vad som för tillfället är bäst.
Som ett "Svart Hål" mellan mitten av februari till mitten av november om detta inte är lönsamt, utan allt går till egen användning, överskottet säljs endast då detta är lönsamt för dig.
Som en "Elefant" vissa dagar/timmar på året har Elenergin ett lågt/noll/negativt marknadsvärde, (detta har ännu inte slagit igenom till konsumenter utan endast mellan handelsbolagen), så blir din anläggning en elefant som slukar noll eller minusprisad el.
Någonstans mitt emellan. beroende på dina förutsättningar och din anläggning.

Här kommer behovet av en egen elcertifikatsmätare in, för du vill väl ha Ursprungsgarantier och Elcertifikat/för HELA din produktion oavsett vad du sedan använder den till?
Har du förresten funderat över hur du skall sälja dessa EC/UG, till vem och till vilket pris? För någon fungerande marknadsplats för detta finns inte. Emulsionen eller nu mer CheckWatt levererar den överlägset bästa lösningen idag, som bygger på att man som enskild Prosument delar på risk/belöning enligt ett i förväg väldefinierat avtal, en lösning som jag starkt rekommenderar.

Visserligen finns det ännu en skattereduktion på 60 öre för egen elproduktion som motsvaras av ett motköp av el på samma nivå ... Men en köpt kWh är mer än 60 öre dyrare än en egenproducerad!

Exempel 1: Du producerar massor av el men köper nästan ingen "Dyrel" över nätbolagets nät -> liten eller ingen skattereduktion
Exempel 2: Du producerar massor av el, som du säljer enligt ditt avtal med elhandelsbolaget, men köper lika mycket, dubbelt så dyr el under året -> skattereduktion för hela din försålda volym.
Exempel 3: Du producerar inte så mycket el, utan är lite av typfallet av Mikroproducent, en netto konsument som bara kryddar lite med egen produktion.

Kontentan är att varje köpt kWh är mer än dubbelt - tredubbelt så dyr som en egenproducerad och om du dessutom får betalt för dina EC/UG så är det inte längre intressant att sälja och dra på sig alla onödiga skatter och avgifter.

Tänk så här: Jag investerar i en anläggning som producerar 10 000 kWh under ett år, jag mäter, rapporterar och får mina EC/UG på hela produktionen (oavsett vad jag gör med den), jag kan dessutom använda hela produktionen till att eliminera köpt energi i form av hushållsel eller drivmedel till ett elfordon och beroende på hur jag använder mina producerade kWh så har de olika värde, men nästan alltid högre i egen nytta än som försåld.

Vi räknar med att anläggningen kommer att (HELT) eliminera behovet av att köpa energi för boende eller transporter för två långpendlande bilar (6000 mil/år), tre-fyra vintermånader undantaget.
Hur tänker du?

söndag 26 maj 2019

Ingenjör, Civilsamhällsaktivist och Pappa
Just hemkommen från Boda Borg i Karlskoga och sonens klassresa som en av nio medföljande föräldrar, kan man sammanställa sina intryck så här:

Gud hjälpe de stackars barn som inte får någon uppbackning hemifrån (jag sa INTE Curlande föräldrar), utan bara helt vanlig uppbackning.

Berömvärt och hoppingivande att de finns så många engagerade föräldrar/anhöriga, etc, vanligen kallade "Civilsamhället", så som goda förebilder guidar egna och andras barn på vägen till att bli bra och ansvarstagande vuxna.


Berömvärt och "Hatten av" för vad man kan göra av "gamla hyreskaserner", på en bruksort som Karlskoga (Sveriges Vapensmedja), där det inte längre finns folk som behöver dessa bostäder. Gissar att det någonstans i bakgrunden finns en eller några starka entreprenörer och något så unikt som verkligt kloka lokalpolitiker ..(?)

Det var faktiskt några kloka föräldrar som ställde sig frågan .. skulle inte detta vara en bra idé, även på Orust? ..
Kanske mycket bättre än ett träbåtsmuseum? Fattas då bara en entreprenör och kloka lokalpolitiker ;-)

fredag 17 maj 2019

En unik inblick i en 300-årig historia av Svensk rättssäkerhet.

Anna Skarhed, justitiekansler XLIII (43) besöker oss på Göteborg Älvstranden Rotaryklubb, vilket är LI:te högre än instiftaren av ämbetet "Justitiekanslern", kung Karl XII, om skämtet tillåts ...Anna, uppenbart en mycket god berättare som under hela lunchföredraget behöll sitt nedskrivna koncept hoprullat i höger hand, berättade att upprinnelsen till myndigheten Justitiekanslern var att när den enväldige kungen Karl XII år 1713 befann sig som Sultanens fånge i det Osmanska/Ottomanska riket (nuvarande Turkiet) dit han förts efter "kalabaliken i Bender", hade han nåtts av att oordning rådde inom den Svenska administrationen.
Det var Landshövdingarna som blivit för självständiga och nu agerade som feodala furstar, vilket skadade folkets relation till överheten och deras vilja att betala skatt till kronan.
För kungen, som behövde en allmoge som var beredda att finansiera hans planerade fälttåg, var detta oroande nyheter, då han hade varit utomlands i närmare 13 år.

Den Högste Ombudsmannens (JK:s) uppgift var att se till att Landshövdingarna och regionala tjänstemän agerade i enlighet med gällande lagar och i övrigt fullföljde sina uppgifter.

I vaksamhetens tjänst under 350 årSom det står i 1809 års RF:
§ 27 i 1809 års RF: ”Till justitiekansler må konungen nämna en lagfaren, skicklig och oväldig man, som i domarevärf varit nyttjad. Honom såsom konungens högste ombudsman åligge förnämligast att föra eller genom de under honom stälde fiskaler låta föra konungens talan i mål, som röra allmän säkerhet och kronans rätt, samt att, å konungens vägnar, hafva tillsyn öfver rättvisans handhafvande och i sådan egenskap beifra fel, som af domare och embetsmän begångna blifva.”

En angelägen uppgift allt jämnt idag, om man vill bevara ett framgångsrikt folkligt styre framöver.

Intresset var stort och frågorna många till Anna och i församlingen fanns hennes mentor sedan många många år, en stolt medlem i vår klubb.
Då ämbetet upprätthållits av män i 300 år skämtar Anna om att då även den 44:e justitiekanslern är kvinna, så är det kvinnornas tur att besätta ämbetet de kommande 300 åren.

Redaktionens bidrag/anmärkning:
Det finns obekräftade, men lik väl intressanta uppgifter om att Karl XII, som fick mycket stor frihet i Sultanens fångenskap, mer liknande vad vi idag kallar turist-/språk-/studieresor, inspirerades av hur vissa rättssäkerhetsfrågor hanterades i Sultanens land ...?

En ganska tydlig inspirationskälla skulle vara ämbetet Muhtasib i Osmanska riket, en osmansk ”generalinspektör” skulle utses av kungen och förutsattes vara lagfaren (det vill säga ha tjänstgjort som domare). Uppgiften var att upprätthålla en behaglig och artig atmosfär samt att fungera som en marknadsinspektör och se till att handeln på marknaden var hederlig. Uppgiften var inte att kontrollera kvaliteten på de varor som såldes, men muhtasiben skulle ingripa om försäljaren gav felaktiga uppgifter om standardpriset på en viss produkt på marknaden. 
Muhtasiben kontrollerade att vikter och mätinstrument var korrekta samt stansade mynt. 
Skapandet av mynt medförde att ämbetet garanterade värdet på myntets metallhalt. 
Förutom dessa uppgifter hade muhtasiben ansvar för att vägarna i staden var framkomliga. 
En husägare som inte hade tagit hand om sitt hus kunde tvingas att endera riva huset eller reparera det för att de inte skulle rasa ut i gatan. 
Nya hus kontrollerades så att de var säkra och inte inkräktade på stadens vägar.

Faktaruta: -------------------------------------------------------------
Myndigheten Justitiekanslern har mycket gamla anor. Ämbetet inrättades redan år 1713 av Karl XII genom en kansliordning som utfärdades i slottet Timurtasch i nuvarande Turkiet, dit kungen hade förts av den turkiske sultanen efter kalabaliken i Bender. Ämbetet var en del av nyordningen för den centrala ledningen av riksstyrelseärenden och kallades vid denna tid för ”revisionsexpeditionen”. Denna leddes av en ”högste ombudsman” vars uppgifter lades fast i en särskild instruktion. Uppgifterna var att ha ett allmänt inseende över ”huru lagar och författningar efterlevdes och huru varje ämbete fullgjorde sin skyldighet”, en uppgift som Justitiekanslern har ännu i dag, låt vara att den återges i en något modernare språkdräkt. Myndigheten fick sitt nuvarande namn år 1719.En symbol för Justitiekanslerns verksamhet är det heraldiska vapen som finns på myndighetens handlingar m.m. I vapnet återges det lilla riksvapnet flankerat av två tranor. Den ena tranan är försedd med en våg och symboliserar rättvisan. Den andra tranan håller i en sten och är en symbol för vaksamheten – om tranan skulle slumra in tappar den stenen på andra foten och vaknar. Tranorna med sina attribut syftar på Justitiekanslerns uppgift att vaka över att domstolar och andra myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt vad rättvisa och lag kräver. 

söndag 5 maj 2019

Apple Power, energikällan i tiden ;-)

Idag kopplade familjens 10 och 12-åring upp följande Äpple drivna energisystem!

Ja just det en digitalklocka som går på Äppelkraft, ett slags "lågintensiv kärnkraft".

Uppdatering 2019-05-10:Efter drygt 10 dagars drift, börjar "Kärnbränslet" kollapsa betänkligt, så Barn Ingenjörerna beslutar att upparbeta detta i komposten!

fredag 3 maj 2019

Desperationen går före Ideologi, Förnuft och Kärnvärden!

Dagens politiska nyhet, Handslaget mellan Jan Björklund (L) och Jimmy Åkesson (SD), på att de skall göra en gemensam debatturné. Så långt allt gott och väl, inget konstigt med att två etablerade riksdagspartier gör gemensam sak, det har hänt förr....

OM det inte varit för att samma partiledare Jan Björklund (L) alldeles nyss, tillsammans med Annie Lööf partiledare för Centerpartiet (gamla bondeförbundet) bedragit sina egna väljare och tvärtemot alla vallöften gör ett 180 graders lappkast och bli stödparti till de vänsterpartier de förutsätts ha som huvudmotståndare ...

Det uppseendeväckande är att den förmodat Liberale herr Björklund, gör precis det som han tagit som anledning till att förråda sina väljare och alla andra Borgerliga väljare/partier, Talar med herr Jimmy Åkesson (Partiledare för Sverigedemokraterna)!!
Anar att det nya Vänsterpartiet "Liberalerna" tänker att Ändamålet helgar medlen och därför överger sina väljare och sin ideologi, för att nu slutligen till fullo bli ett kollektivistiskt, individfientligt och ICKE frihetligt/liberalt parti.

Vanliga människor, som tror mer på sin egen förmåga än på föråldrade politiker som spelar kvitt eller dubbelt med deras röster & väl och ve, nyper sig i armen och undrar om de drömmer.

Skulle tro att de flesta, före detta Liberala/Borgerliga väljare funderar i termer av vilken Zwamp med hallucinogena effekter som herr Björklund intagit .. (?) Ni före detta Liberala väljare är välkomna till oss i Medborgerlig Samling, ett sant LiberalKonservativt alternativ när förnuftet får råda.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...