lördag 22 augusti 2020

Är politiker som hellre löser påhittade än verkliga problem ett slags terrorister?

Grattis alla Göteborgare, nu slipper ni oroa er för läskiga kärnvapen, eller ?

Men Feministiskt Initiativ (Fi), har ju bara två (2) mandat i Göteborgs Kommunfullmäktige, så de kan ju inte själva vara beslutsmässiga, någon annan måste ju ha stöttat denna form av meningslös symbolpolitik, gissningsvis för att ha någon framgång att presentera för de hårt prövade medborgarna, som mest läser svarta rubriker om allvarliga och oroande händelser i dagspressen?

Låt oss följa ärendet ..

Då motionen hanterades i kommunstyrelsen, den 5 februari 2020:
Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för att motionen skulle avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstod från att rösta!
Mycket uppseendeväckande, är Demokraterna smittade av symbol- och identitetspolitik?

Med röstsiffrorna 6 för 5 emot och 2 avstår går motionen vidare till KF. (KD har endast en ersättarplats  som inte var tjänstgörande, men tillförde en protokollsanteckning om att KD skulle röstat för att motionen skulle avstyrkas OM de hade tjänstgjort.)

Värt att notera är Stadsledningskontorets inlaga (alltså den kommunala förvaltning som är satt att stödja och verkställa kommunstyrelsepolitikernas beslut.
"Stadsledningskontorets bedömning Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. staten har hand om. Att ansluta sig till en FN-konvention utgör en sådan utrikespolitisk fråga som det enbart ankommer på staten att besluta om. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1990 ref. 9 funnit att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte utgör en kommunal angelägenhet såvida de inte har stöd i sådana särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen på regeringen och riksdagen. Ett beslut att ansluta sig till en kampanj som uppmanar den svenska regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbudskonvention skulle sannolikt anses utgöra en sådan opinionsyttring på det utrikespolitiska området som inte ankommer på en kommun att göra. Bedömningen är därför att motionen i sin helhet faller utanför den Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) kommunala kompetensen i 2 kap. 2 § KL. Någon särskild bestämmelse enligt vilken beslutet skulle vara kompetensenligt finns inte. I enlighet med ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad” (dnr 1324/16), följer staden den svenska regeringens utrikespolitik. Göteborgs Stad bedriver därmed inte något som kan liknas vid utrikespolitik då detta är ett nationellt ansvar."


Då motionen hanterades i kommunfullmäktige, den 20 augusti 2020:
I skrivande stund finns ännu inget justerat protokoll över vem som röstad hur eller om det finns reservationer eller protokollsanteckningar, utan, vi får hålla till  godo med "snabbprotokollet", som du hittar här >

Lyckligtvis har Medborgerlig Samling i Göteborg redan på fredagen den 21 augusti begärt laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "...